Mesafeli Satış Şözleşmesi

MESAFELİ   SATIM   SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR 
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu ve amacı, satıcı ile alıcı üye arasındaki www.ismo.com.tr adlı web sitesi aracılığı ile sunulan mal ve hizmetlerin satışında yürürlükte bulunan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasına, taraflar arasındaki akdi ilişkinin gerekli tüm ön bilgilendirmeleri içerir, güvenli, hatasız ve düzenli olarak yürütülmesinin sağlanmasıdır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU MALIN NİTELİKLERİ VE FİYATI

Taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürünün/ürünlerin, cinsi, miktarı, marka/modeli ve vergiler dâhil satış bedeli ile teslimat bilgileri aşağıda gibidir;

 ÜRÜN BİLGİSİMİKTARIFİYATIKARGO ÜCRETİÖDEME  ŞEKLİÖDEME TUTARI
1Damla Koltuk Takımı1takım2.000,00 TL250,00Sanal POS2.250,00 TL
2   0Banka Havalesi0,00 TL
3   TOPLAM2.250 TL

İş bu siparişin onaylanması ile birlikte alıcı, kendisi için ürün bedelinin ödenmesi yükümlülüğü doğurduğunu ve bu durumdan sipariş öncesi haberdar olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bahse konu web sayfasında, fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde, münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla Satıcı hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

 1. MALIN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

  4.1. Yukarıda satışı yapılan ürünlerin alıcı tarafa teslimi, sipariş tarihini takip eden 7 iş günü içinde sevk edilmesi sureti ile en geç 30 gün içinde alıcının aşağıda belirtilen adresinde, yine aşağıda isimleri bildirilen kişilere teslim edilmek sureti ile gerçekleşecektir. Ancak Kargo firması tarafından teslimat süresi, teslimat adresinin özel koşullarına (dağıtım kısıtı olan bölgeler, mobil şubeler) bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

TESLİM ADRESİ : ………………………………………………………………  BURSA

TESLİM EDİLEBİLECEK KİŞİLER

 1. ……………………. 2- ……………………. 3- …………………….

4.2. Malın sevk edildiği yerde yapılacak teslimlerde, öncelikli olarak ürün yukarıda adı yazılı kişilere teslim edilmeye çalışılacak olsa da, alıcı adresinde bulunan herhangi bir kişiye yapılacak tüm teslimler de teslim alanın kimliğine bakılmaksızın alıcıya teslim edilmiş sayılacaktır.

4.3.  ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; eksik ve taşıma sırasında hasar görmüş hasarlı ürünü hiçbir şekilde teslim almayarak, teslimatı gerçekleştiren şirkete oluşan hasara ilişkin tutanak tutturacaktır. Aksi halde (ürün teslim alındıktan sonra) taşıyıcı firmanın ürünü teslim yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine getirdiği ve ürünün hasarsız, tam ve sağlam olarak teslim edildiği kabul edilecektir.

Kabul edilmeyen ürünün hasar tutanağı, satıcı tarafa ulaştırıldıktan sonra, satıcı, en kısa süre içinde ürünün yenisini sağlıklı bir şekilde alıcıya ulaştıracaktır.

4.4. Ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı web sitesinde teslimat masraflarının kendisine ait olduğunu belirtmiş ise, teslimat masrafları satıcı tarafından karşılanır.

4.5. Herhangi bir sebeple, alıcı tarafından yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse veya ürün bedeli ödenmemiş ise satıcı, ürünün teslimine ilişkin yükümlülükten kurtulmuş sayılır.

  4.6 Satıcının satışları stokları ile sınırlıdır. Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka satıcı/hizmet sağlayıcı stoklarında bulunduğu anlamına gelmez Satıcı stoğu bulunmayan veya sonradan yeterli miktarda stoğu bulunmadığı anlaşılan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

 1. ÜRÜN İADESİ ve CAYMA HAKKI

5.1. Ürünün ilgili mevzuat, tebliğ ve yönetmeliklere uygun olmayan şekillerde üretimi, ambalajlanması, etiketlenmesi ve kodlanması halinde, satıcı tarafından herhangi bir şart öne sürülmeksizin ürün, nakliye (teslim) giderleri  de satıcı tarafa ait olmak üzere iade alınacaktır.

5.2. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adreste kişiye tesliminden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması ve ürünün paket ve orijinal ambalajı bozulmadan, içeriği eksilmeden, emniyet bandına sahip ve yeniden satılabilir halde, cayma bildiriminin yapılmasından itibaren 10 gün içinde iade edilmesi şarttır. Ürünün iadesine ilişkin tüm nakliye ve teslim masrafları alıcı tarafa aittir.

Tüketicinin cayma hakkı;

 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara,
 2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine,
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine
 4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara,
 5. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine,
 6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine,
 7. belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine,
 8. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara,
 9. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ve
 10. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz.

5.3. Cayma hakkının kullandığına ilişkin beyan ile ürünün fatura aslı ile bütün kopyalarının, yukarıda belirtilen şekilde satıcıya iade edilmesini müteakip 7 gün içinde ürün bedeli alıcı tarafa iade edilir.

 1. ALICININ DİĞER BEYAN, HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı bahse konu web sitesinde yer alan iş bu sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda teyit etmek sureti ile mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatı gibi hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve tüm bu bilgilere teyit verdiğini, kendisi tarafından verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak yer aldığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı taraf, tüketici olarak yapacağı her türlü talep ve şikayetlerini yukarıda satıcının belirtmiş olduğu gerçekleştirebilir.

6.3. Ürünün tesliminden sonra, Alıcıya ait kredi kartının, Alıcuııonın kusuru olmaksızın yetkisiz kişiler tarafından haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka tarafından ürün bedelinin satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri alıcı tarafından ödenir.

6.4 Alıcı, satıcı tarafın bahse konu web sayfasında yer alan ve sitenin kullanımına, üyeliğine, gizlilik kurallarına ve hizmetlere ilişkin het türlü beyan ve bilgi içeriğini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.5 Alıcı,Satıcı tarafın sunduğu mal ve hizmetler ile ilgili olarak, ürünler, aktiviteler, organizasyonlar ve kampanyalar hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilen şekilde, aksi bildirilinceye kadar, kendilerinin bilgilendirmesi için satıcı tarafın tüm bilgilerini (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adreslerimi) kendisine ulaşmak için kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti gerçekleştirebilmesine izin ve onay vermiştir.

 1. SATICININ DİĞER BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

  7.1. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü, mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa ürüne ilişkin belgeler ile birlikte Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur.

7.2. Satıcı, mücbir sebepler veya sevkiyatı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirir.

7.3. Alıcının veya teslim edilmesi istenen üçüncü kişinin, teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 1. UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

  Tüketici, satıcı ile mevcut sorunlarını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan değere kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında, başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; bu tutarın üzerinde olduğu işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici mahkemesine yapabileceklerdir. 

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü yazışma, yasalar tarafından aksi belirtilemedikçe e posta yolu ile yapılacaktır.

Alıcı, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, satıcı tarafın ticari kayıtları ile veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar, server kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında Delil Sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

İş bu 9 ana maddeden ibaret sözleşme, taraflarca okunarak ve alıcı tarafın elektronik ortamda onaylaması sureti ile akdedilerek, yürürlüğe girmiştir. 12.03.2019

SATICI ALICI

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.